Αϊνστάιν

quotes

ΑΪΝΣΤΑΙΝ

Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση.

Η γνώση είναι περιορισμένη.

Η φαντασία περιβάλλει τον κόσμο.

Αϊνστάιν

Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited.
Imagination encircles the world.
Einstein
Ο Αϊστάιν με αυτό το απόφθεγμα ήθελε να δώσει το έναυσμα σε ακόμα περισσότερους επιστήμονες να αφήσουν την φαντασία τους ελεύθερη και να δώσουν ακόμα περισσότερη ώθηση στις γνώσεις τους και την επιστήμη τους.
With this quote, Einstein wanted to stimulate more scientists to let their imagination run free and boost their knowledge and science.
ουσιαστικά / nouns
η φαντασία > οι φαντασίες (imagination)
η γνώση > οι γνώσεις (knowledge)
ο κόσμος > οι κόσμοι (world)

ρήματα / verbs
είναι > είμαι (to be)
περιβάλλει > περιβάλλω (to encircle)

επίθετα / adjectives
ο σημαντικός, η σημαντική, το σημαντικό (important)

μετοχή / participle
περιορισμένη (limited) (περιορισμένος,-η,-ο)
Ενικός
Αριθμός
imagination
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
ηφαντασίαοιφαντασίες
Γενική
Genitive
τηςφαντασίαςτωνφαντασιών
Αιτιατική
Accusative
τηφαντασίατιςφαντασίες
Κλητική
Vocative
φαντασίαφαντασίες
Ενικός
Αριθμός
knowledge
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
ηγνώσηοιγνώσεις
Γενική
Genitive
τηςγνώσηςτωνγνώσεων
Αιτιατική
Accusative
τηγνώσητιςγνώσεις
Κλητική
Vocative
γνώσηγνώσεις
Πτώσεις
cases
world
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
οκόσμοςοικόσμοι
Γενική
Genitive
τουκόσμουτωνκόσμων
Αιτιατική
Accusative
τονκόσμοτουςκόσμους
Κλητική
Vocative
κόσμεκόσμοι
Πτώσεις
cases
important masc.
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
οσημαντικόςοισημαντικοί
Γενική
Genitive
τουσημαντικούτωνσημαντικών
Αιτιατική
Accusative
τονσημαντικότουςσημαντικούς
Κλητική
Vocative
σημαντικέσημαντικοί
Πτώσεις
cases
important fem.
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
ησημαντικήοισημαντικές
Γενική
Genitive
τηςσημαντικήςτωνσημαντικών
Αιτιατική
Accusative
τησημαντικήτιςσημαντικές
Κλητική
Vocative
σημαντικήσημαντικές
Πτώσεις
Cases
important neut.
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοσημαντικότασημαντικά
Γενική
Genitive
τουσημαντικούτωνσημαντικών
Αιτιατική
Accusative
τοσημαντικότασημαντικά
Κλητική
Vocative
σημαντικόσημαντικά
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – PRESENT: περιβάλλω, περιβάλλεις, περιβάλλει, περιβάλλουμε, περιβάλλετε, περιβάλλουν
ΑΟΡΙΣΤΟΣ – PAST: περιέβαλα, περιέβαλες, περιέβαλε, περιβάλαμε, περιβάλατε, περιέβαλαν

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *