Οικογένειες λέξεων – Free Post

word families

Οικογένειες λέξεων – word families – Free Post

verbρήμαουσιαστικόnoun
work out /exerciseγυµνάζομαιτο γυµναστήριοgym
judgeδικάζωτο δικαστήριοcourt
(to) studyσπουδάζωτο σπουδαστήριο(the) study
(to) workδουλεύωη δουλειά(the) work
cureγιατρεύωη γιατρειάcure / healing
marryπαντρεύωη παντρειά
ο γάμος
marriage
wake upξυπνώτο ξυπνητήριalarm clock
water the plantsποτίζωτο ποτιστήριwatering pot
digσκαλίζωτο σκαλιστήριweeder
nounουσιαστικόουσιαστικόnoun
grapevineτο αµπέλι ο αµπελώναςvineyard
stoverτο άχυροο αχυρώναςbarn
strangerο ξένοςο ξενώναςguest room
armyο στρατόςο στρατώναςmilitary camp
booksellerο βιβλιοπώλης**το βιβλιοπωλείοbookshop
postmanο ταχυδρόµοςτο ταχυδρομείοpost office
nurse (male-female)ο νοσοκόµος
η νοσοκόμα
το νοσοκομείοhospital
coffeeο καφές*το καφενείο
η καφετέρια
coffee shop
traditional
modern
adjectiveεπίθετοουσιαστικόnoun
goodο καλός, η καλή,
το καλό
η καλοσύνηgoodness
right / just ο δίκαιος, η δίκαιη,
το δίκαιο
η δικαιοσύνηjustice
innocentο αθώος, η αθώα,
το αθώο
η αθωότηταinnocence
simpleο απλός, η απλή,
το απλό
η απλότηταsimplicity
braveο γενναίος, η γενναία,
το γενναίο
η γενναιότηταbravery
acidο οξύς, η οξεία,
το οξύ
η οξύτηταacidity
speedyο ταχύς, η ταχεία,
το ταχύ
η ταχύτηταspeed
Πτώσεις
cases
coffee
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
οκαφέςοικαφέδες
Γενική
Genitive
τουκαφέτωνκαφέδων
Αιτιατική
Accusative
τονκαφέτουςκαφέδες
Κλητική
Vocative
καφέκαφέδες
Πτώσεις
cases
bookseller
Ενικός
Αριθμός
Singular
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
οβιβλιοπώληςοιβιβλιοπώληδες
Γενική
Genitive
τουβιβλιοπώλητωνβιβλιοπώληδων
Αιτιατική
Accusative
τονβιβλιοπώλητουςβιβλιοπώληδες
Κλητική
Vocative
βιβλιοπώληβιβλιοπώληδες
ρήματαverbsουσιαστικάnouns
τραγουδώ
εισπράττω
έρχομαι
ομιλώ
παντρεύω
λατρεύω
τρίβω
κοστίζω
δρω
εγκαταλείπω
πλένω
πλέκω
γελώ
παίζω
κυνηγώ
ανασαίνω
κολυμπώ
φορτώνω
ξυπνώ
ανεμίζω
γράφω
δικάζω
θεραπεύω
σχεδιάζω
αποβάλλω
sing
receive money
come
speak
marry
worship/adore
brush/grate
cost
act
abandon
wash
knit
laugh
play
hunt
breathe
swim
load
wake up
flap
write
judge
treat
design
expel/miscarry
το τραγούδι
η είσπραξη
ο ερχομός
η ομιλία
η παντρειά
η λατρεία
το τρίψιμο
το κόστος
η δράση
η εγκατάλειψη
το πλύσιμο
το πλέξιμο
το γέλιο
το παιχνίδι
το κυνήγι
η ανάσα
το κολύμπι
το φόρτωμα
το ξυπνητήρι
ο ανεμιστήρας
το γραφείο
το δικαστήριο
η θεραπεία
το σχέδιο
η αποβολή
song
collection, gahering of money
coming
speech
marriage
worship/adoration
rub
cost
action
abandonment
wash
knitting
laughing
toy/playing
hunting
breath
swimming
loading
alarm
fan
office
court
treatment
design
expelsion/miscarriage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *