ΑΟΡΙΣΤΟΣ / PAST

Κανόνας/Rule, Ρήματα – Verbs Type A
Τα ρήματα που είναι δισύλλαβα στον άοριστο παίρνουν αύξηση -έ σε όλα τα πρόσωπα εκτός από το α’ και β’ πληθυντικού
(μια ακόμα συλλαβή).
Verbs with two syllables, in the Past Tense take the augment “έ-” to all the persons but the 1st and 2nd in plural number.
1.root from Past Tense Indicative + endings of Present Tense
Indicative -ω,-εις,-ει,-ουμε,-ετε,-ουν(ε)
2. vowel or ν > σ
κ,γ,χ,γν > ξ
π,β,φ,πτ,φτ,αυ,ευ > ψ
τ,δ,θ,σ,ζ > σ or ξ
3.θέλω (want) – θέλησα (Past Tense)
πίνω (drink) – ήπια (Past Tense)
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
PRESENT
INDICATIVE
PAST
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
INDICATIVE
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
PAST
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
SUBJUNCTIVE
μέν-ω
μέν-εις
μέν-ει
μέν-ουμε
μέν-ετε
μέ-νουν(ε)
έ-μειν-α
έ-μειν-ες
έ-μειν-ε
μείν-αμε
μείν-ατε
έ-μειν-αν/
μείν-αν(ε)
να μείνω
μείνεις
μείνει
μείνουμε
μείνετε
μείνουν (ε)
stay
leave
give
close
play
send
arrive
write
wash
do/make
eat
bring
μένω
φεύγω
δίνω
κλείνω
παίζω
στέλνω
φτάνω
γράφω
πλένω
κάνω
τρώω
φέρνω
έμεινα
έφυγα
έδωσα
έκλεισα
έπαιξα
έστειλα
έφτασα
έγραψα
έπλυνα
έκανα
έφαγα
έφερα
ναμείνω
φύγω
δώσω
κλείσω
παίξω
στείλω
φτάσω
γράψω
πλύνω
κάνω
φάω
φέρω

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *