Από το ρήμα στο ουσιαστικό – Οριστική – Συνοπτική Υποτακτική

Από το ρήμα στο ουσιαστικό – Οριστική – Συνοπτική Υποτακτική – From the verb to the noun

verbρήμαουσιαστικό – noun
I makeφτιάχνωτο φτιάξιμο
I runτρέχωτο τρέξιμο
I knitπλέκωτο πλέξιμο
I pushσπρώχνωτο σπρώξιμο
I washπλένωτο πλύσιμο
I batheλούζωτο λούσιμο
I dressντύνωτο ντύσιμο
I writeγράφωτο γράψιμο
I paintβάφωτο βάψιμο
I burnκαίωτο κάψιμο
verbPresent TenseSimple PastSimple Futureverb + Past Subjunctive
I wantθέλω
I makeφτιάχνωέφτιαξαθα φτιάξωνα φτιάξω
I runτρέχωέτρεξαθα τρέξωνα τρέξω
I knitπλέκωέπλεξαθα πλέξωνα πλέξω
I pushσπρώχνωέσπρωξαθα σπρώξωνα σπρώξω
I washπλένωέπλυναθα πλύνωνα πλύνω
I batheλούζωέλουσαθα λούσωνα λούσω
I dressντύνωέντυσαθα ντύσωνα ντύσω
I writeγράφωέγραψαθα γράψωνα γράψω
I paintβάφωέβαψαθα βάψωνα βάψω
I burnκαίωέκαψαθα κάψωνα κάψω
Indicative
Οριστική
Indicative
Οριστική
Past
Subjunctive
Υποτακτική
Συνοπτική
verbPresent
Ενεστώτας
endings
-ω,-εις,-ει,
-ουμε,-ετε,-ουν
Simple Past
Αόριστος
endings
-α, -ες, -ε
-αμε, -ατε, -αν
να
I paintβάφωέβαψαβάψω
You paintβάφειςέβαψεςβάψεις
He paintsβάφειέβαψεβάψει
We paintβάφουμεβάψαμεβάψουμε
You paintβάφετεβάψατεβάψετε
They paintβάφουν(ε)έβαψαν
βάψανε
βάψουν
stem of Simple Past
plus the endings of
Present Tense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *