Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων (π.Χ) – Everyday life and the education of the Athenians (BC)

Everyday life and the education of the Athenians (BC)

Oι Αθηναίοι ήταν άνθρωποι χαρούμενοι και φρόντιζαν κάθε στιγμή να περνούν καλά. Τις ελεύθερες ώρες τους τις περνούσαν στα γυμναστήρια ή στην Αγορά, όπου συζητούσαν τα καθημερινά προβλήματα.
Τα σπίτια τους ήταν χαμηλά και απλά, χωρίς παράθυρα στο δρόμο. Τα δωμάτια είχαν λίγα έπιπλα, τα πιο απαραίτητα.
The Athenians were happy people and made sure they had a good time every moment. They spent their free time in the gyms or in the Agora, where they discussed daily problems.
Their houses were low and simple, with no windows on the street. The rooms had little furniture, the most necessary.
Συνηθισμένη τους τροφή ήταν τα λαχανικά, οι ελιές και τα ψάρια, που τότε ήταν άφθονα. Κρέας έτρωγαν στις γιορτές και στις θυσίες που έκαναν προς τιμή των θεών. Όταν διασκέδαζαν, έπιναν κρασί, νερωμένο όμως. Αυτό τους έδινε χαρά, χωρίς να μεθάνε.
Their usual food were vegetables, olives and fish, which were then plentiful. They ate meat at feasts and sacrifices that they made in honor of the gods. When they had fun, they drank wine, but with water. This gave them joy, without getting drunk.
Oι γυναίκες έμεναν στο σπίτι κάνοντας διάφορες δουλειές. Είχαν να μαγειρέψουν, να ζυμώσουν, να υφάνουν. Σπάνια έβγαιναν έξω, κυρίως στη διάρκεια κάποιας επίσημης γιορτής. Αυτό δε σημαίνει όμως πως δεν ενδιαφέρονταν για τον εαυτό τους. Πολλές ντύνονταν ωραία, βάφονταν, άλλαζαν το χτένισμά τους. Κάποιες είχαν πολλές υπηρέτριες για να τους κάνουν τις δουλειές. Αντίθετα στη Σπάρτη οι γυναίκες έπαιρναν μέρος σε πολλές εκδηλώσεις και συμπεριφέρονταν πιο ελεύθερα.
The women stayed at home doing various jobs. They had to cook, knead, weave. They rarely went out, especially during an official celebration. This does not mean, however, that they were not interested in themselves. Many were dressed nicely, dyed, changed their hairstyle. Some had many maids to do their chores. In Sparta, on the other hand, women took part in many events and behaved more freely.
Στην Αθήνα δεν υπήρχαν δημόσια σχολεία, όπως έχουμε σήμερα. Τα αγόρια ως τα εφτά τους χρόνια έμεναν στο σπίτι παίζοντας διάφορα παιχνίδια. Μετά από αυτή την ηλικία οι γονείς τα έστελναν με τη συνοδεία ενός παιδαγωγού στο γραμματιστή. Εκεί θα μάθαιναν να διαβάζουν, να γράφουν και να λογαριάζουν. O κιθαριστής τούς μάθαινε να παίζουν κιθάρα και λύρα.
There were no public schools in Athens, as we have today. Boys up to the age of seven stayed at home playing various games. After this age the parents sent them accompanied by a teacher to the grammatisti. There they would learn to read, write and count. The guitarist taught them to play guitar and lyre.
Ανώτερα σχολεία δεν υπήρχαν. O κάθε νέος μπορούσε να μάθει πολλά πράγματα παρακολουθώντας συζητήσεις στην Αγορά και σ’ άλλα μέρη. Η πόλη έμοιαζε με σχολείο, όπου μορφωμένοι άνθρωποι συζητούσαν διάφορα θέματα. Μετά πήγαιναν στρατιώτες, δίνοντας όρκο ότι θα κάνουν το καθήκον τους στην πατρίδα. Στον στρατό υπηρετούσαν δυο χρόνια.
There were no high schools. Every young person could learn many things by watching discussions in the Agora and in other places. The city was like a school, where educated people discussed various topics. Then they went to the army, giving the oath that they would do their duty in the homeland. They served in the army for two years.

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2174/Istoria_D-Dimotikou_html-empl/index3_22.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *