Πόσων χρόνων είσαι;

How old are you?

Πόσων χρόνων είσαι; How old are you? (informal)

Πόσων χρόνων είσαι; How old are you? (informal)
Πόσων χρόνων είστε;How old are you? (formal)
Πόσων ετών είσαι;How old are you?
Πόσων ετών είστε;How old are you?
Τι ηλικία έχεις;What’s your age?
Τι ηλικία έχετε;What’s your age?
People say : How old are you > Πόσο χρονών είσαι; This is wrong because the word χρονών doesn’t exist. Instead, there is the word χρόνων, Genitive Plural from the word ο χρόνος, οι χρόνοι, των χρόνων.
But it is a common mistake and as time passes, even the books mention it.
Είμαι 2 δύο χρόνων / ετών.I’m two years old.
Είμαι 9 εννέα / εννιά χρόνων / ετών.I’m nine years old.
Είμαι 13 δεκατριών χρόνων / ετών.I’m thirteen years old.
Είμαι 1 ενός χρόνου / έτους.I’m one year old.
Είσαι 2 δύο χρόνων / ετών.You are two years old.
Είναι 3 τριών χρόνων / ετών.He is three years old.
Είμαι 4 τεσσάρων χρόνων / ετών.I’m four years old.
Είσαι 13 δεκατριών χρόνων / ετών.You are 13 years old.
Είμαι 36 τριάντα έξι χρόνων / ετών.I’m 36 years old.
Είναι 61 εξήντα ενός χρόνων / ετών.She is 61 years old.
Είναι 74 εβδομήντα τεσσάρων χρόνων / ετών.He is 74 years old.
1 ένα ενός χρόνου / έτους
2δύο / δυοδύο χρόνων / ετών
3τρίατριώνχρόνων / ετών
4τέσσερατεσσάρωνχρόνων / ετών
5πέντεπέντεχρόνων / ετών
6έξιέξιχρόνων / ετών
7επτά/εφτάεπτά / εφτάχρόνων / ετών
8οκτώ/οχτώοκτώ / οχτώχρόνων / ετών
9εννιά/εννέαεννιά / εννέαχρόνων / ετών
10δέκαδέκαχρόνων / ετών
11έντεκαέντεκαχρόνων / ετών
12δώδεκαδώδεκαχρόνων / ετών
13δεκατρίαδεκατριώνχρόνων / ετών
14δεκατέσσεραδεκατεσσάρωνχρόνων / ετών
15δεκαπέντεδεκαπέντεχρόνων / ετών
16δεκαέξιδεκαέξιχρόνων / ετών
17δεκαεπτά/δεκαεφτάδεκαεπτά / δεκαεφτάχρόνων / ετών
18δεκαοκτώ/δεκαοχτώδεκαοκτώ / δεκαοχτώχρόνων / ετών
19δεκαεννιά/δεκαεννέαδεκαεννιά / δεκαεννέαχρόνων / ετών
20είκοσιείκοσιχρόνων / ετών
21είκοσι έναείκοσι ενόςχρόνων / ετών
22είκοσι δύοείκοσι δύοχρόνων / ετών
23είκοσι τρίαείκοσι τριώνχρόνων / ετών
24είκοσι τέσσεραείκοσι τεσσάρωνχρόνων / ετών
25είκοσι πέντεείκοσι πέντεχρόνων / ετών
31τριάντα ένατριάντα ενόςχρόνων / ετών
34τριάντα τέσσερατριάντα τεσσάρων χρόνων / ετών
ο χρόνος
time / year
(οι χρόνοι)Γενική Πληθυντικού
των χρόνων
Genitive Plural
το έτος
year
τα έτη
years
Γενική Πληθυντικού
των ετών
Genitive Plural
η χρονιά
year
οι χρονιές
years
τα χρόνια
years
Ο φετινός χρόνος είναι δύσκολος.This year is difficult.
Η φετινή χρονιά είναι δύσκολη.This year is difficult.
Το φετινό έτος είναι δύσκολο.This year is difficult.
Ευτυχισμένος το νέο έτος
Ευτυχισμένη η νέα χρονιά.
Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος.
Happy New Year.
Ο χρόνος περνάει.Time passes.
Δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο.I don’t have free time at all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *