25η Μαρτίου, 25th March Η Ελληνική Επανάσταση

Greek tradition

25η Μαρτίου – Η Ελληνική Επανάσταση, η Επανάσταση του 1821

25th March – 25η Μαρτίου
400 years of slavery (-1821) – 200 Years of Greek Independence
(1821 – 2021)
400 χρόνια σκλαβιάς (-1821) – 200 χρόνια από την Επανάσταση / Ανεξαρτησία (1821 – 2021)
Christians were called slaves (ragiades), submissive to the conquerors
Οι χριστιανοί ονομάζονταν σκλάβοι (ραγιάδες), υπόδουλοι στους κατακτητές
Their houses were not allowed to be taller than those owned by the Turks
Δεν επιτρεπόταν τα σπίτια τους να είναι ψηλότερα από αυτά που ανήκαν στους Τούρκους
taxes
Φορολογία
Temples turned into mosques and the ringing of the bell was banned
Οι ναοί μετατράπηκαν σε τζαμιά και απαγορεύτηκε το κτύπημα της καμπάνας
Many Christians denied their faith and converted into Islam (Islamization)
Πολλοί χριστιανοί αρνήθηκαν την πίστη τους και έγιναν μουσουλμάνοι (εξισλαμισμός)
The church stood as a beacon for all orthodox Christians, during rough times for the greek race.
Η εκκλησία στάθηκε φάρος για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, σε μια ταραγμένη περίοδο για το γένος.
Numbers speak for themselves: After 400 years of slavery 11 Patriarchs, 100 Hierarchs, and 6.000 clergies were executed.
Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους: Μέσα σε 400 χρόνια σκλαβιάς εκτελέστηκαν 11 Πατριάρχες, 100 Ιεράρχες και 6.000 Κληρικοί.
Τhe heroes of the 1821
Οι ήρωες του ’21
Freedom or Death
Eleftheria i thanatos Eλευθερία ή Θάνατος
the homeland
η πατρίδα
freedom needs virtue, needs daring
Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία
Τhe Greek Revolution of 1821 – the Greek Independence Day is celebrated in Greece and by Greek communities all over the world.
It is a national holiday which remembers the start of the War of Greek Independence (1821 – 1830), against the Ottoman Empire (1453-1821 in Greece).
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 – Η μέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας γιορτάζεται στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες σ΄όλον τον κόσμο. Είναι μια εθνική γιορτή προς ανάμνηση της έναρξης του αγώνα για την Ανεξαρτησία της Ελλάδας (1821 – 1830) κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1453-1821 στην Ελλάδα).
the Parade – η Παρέλαση
Happy Greek Independence Day!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *