Μόλις + Συνοπτική Υποτακτική

Subjunctive/Υποτακτική

Μόλις + Συνοπτική Υποτακτική – As soon as / Once + Past Subjunctive

Συνοπτική Υποτακτική = Υποτακτική Αορίστου

Once you try my food, you will love me! Μόλις δοκιμάσεις το φαγητό μου, θα με αγαπήσεις!

Once I eat, I want to sleep. Μόλις φάω, θέλω να κοιμηθώ.

As soon as I get home, I take off my shoes. Μόλις μπω στο σπίτι, βγάζω τα παπούτσια μου.

As soon as I lie down, I fall asleep. Μόλις ξαπλώσω, με παίρνει ο ύπνος.

As soon as I drink a beer, I want to sleep. Μόλις πιω μια μπίρα, θέλω να κοιμηθώ.

Ενεστώτας
Present
Οριστική
Indicative
Αόριστος
Simple Past
Οριστική
Indicative
Αόριστος
Simple Past
Υποτακτική
Subjunctive
tryδοκιμάζωδοκίμασανα δοκιμάσω
να δοκιμάσεις
eatτρώωέφαγανα φάω
go in, enterμπαίνωμπήκανα μπω
lie downξαπλώνωξάπλωσανα ξαπλώσω
drinkπίνωήπια να πιω
Ενεστώτας
Present
Οριστική
Indicative
Αόριστος
Simple Past
Οριστική
Indicative
Αόριστος
Simple Past
Υποτακτική
Subjunctive
sleepκοιμάμαικοιμήθηκανα κοιμηθώ
take outβγάζωέβγαλανα βγάλω
get, takeπαίρνωπήρανα πάρω

Οι σύνδεσμοι είναι άκλιτες λέξεις που χρησιμοποιούμε για να
ενώσουμε δύο ή περισσότερες λέξεις ή προτάσεις.  Conjunctions 
are indeclined words that we use to connect two or more words or sentences. (for example two main clauses together or two subordinate clauses together.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *