(Υπάρχω)/υπάρχει/δεν υπάρχει/υπάρχουν/δεν υπάρχουν

ρήματα, verbs

(Υπάρχω)/υπάρχει/δεν υπάρχει/υπάρχουν/δεν υπάρχουν. There is/there isn’t/ there are/there aren’t

there is > υπάρχει
there are > υπάρχουν
there isn’t > δεν υπάρχει
there aren’t > δεν υπάρχουν
is there? > υπάρχει;
are there? > υπάρχουν;
I’ve got some...>έχω λίγα
I haven’t got any…>δεν έχω καθόλου
Υπάρχει λίγο τυρί στο ψυγείο.
There is some cheese in the fridge.
Δεν υπάρχει καθόλου τυρί στο ψυγείο.
There is no cheese in the fridge.
Δεν υπάρχει καθόλου τυρί στο ψυγείο.
There is no cheese in the fridge.
Υπάρχουν μερικές ντομάτες στο καλάθι.
There are some tomatoes in the basket.
Δεν υπάρχουν καθόλου ντομάτες στο καλάθι.
There are no tomatoes in the basket.
Υπάρχουν καθόλου ντομάτες στο καλάθι;
Are there any tomatoes in the basket?
Έχω λίγα λεφτά στο πορτοφόλι μου.
I have got some money in my wallet.
Έχεις καθόλου λεφτά στο πορτοφόλι σου;
Have you got any money in your wallet?
Έχεις λίγο χρόνο;
Αυτός δεν έχει λεφτά.
Υπάρχουν άνθρωποι στην πλατεία;
Υπάρχει καθόλου λεμονάδα στο ψυγείο;
Write the sentences in English in a comment below.
το τυρί > τα τυριά
το ψυγείο > τα ψυγεία
η ντομάτα > οι ντομάτες
το καλάθι > τα καλάθια
το πορτοφόλι > τα πορτοφόλια
η πλατεία > οι πλατείες
το χρήμα > τα χρήματα = τα λεφτά
ο άνθρωπος > οι άνθρωποι
η λεμονάδα > οι λεμονάδες
cheese
fridge
tomato
basket
wallet
town square
money
man, human, people
lemonade

ΟΡΙΣΤΙΚΗ-INDICATIVE Type A Active Voice

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
PRESENT
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
IMPERFECT
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
SIMPLE PAST
υπάρχωυπήρχαυπήρξα
υπάρχειςυπήρχεςυπήρξες
υπάρχειυπήρχευπήρξε
υπάρχουμευπήρχαμευπήρξαμε
υπάρχετευπήρχατευπήρξατε
υπάρχουν(ε)υπήρχαν/
υπήρχανε
υπήρξαν/
υπήρξανε
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
FUTURE
CONTINUOUS
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
SIMPLE
FUTURE
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
FUTURE

PERFECT
θα υπάρχωθα υπάρξωθα έχω υπάρξει
θα υπάρχειςθα υπάρξειςθα έχεις υπάρξει
θα υπάρχειθα υπάρξειθα έχει υπάρξει
θα υπάρχουμε θα υπάρξουμεθα έχουμε υπάρξει
θα υπάρχετε θα υπάρξετεθα έχετε υπάρξει
θα υπάρχουν(ε) θα υπάρξουν(ε)θα έχουν υπάρξει
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
PRESENT PERFECT
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
PAST PERFECT
έχω υπάρξειείχα υπάρξει
έχεις υπάρξειείχες υπάρξει
έχει υπάρξειείχε υπάρξει
έχουμε υπάρξειείχαμε υπάρξει
έχετε υπάρξειείχατε υπάρξει
έχουν(ε) υπάρξειείχαν(ε) υπάρξει

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ – SUBJUNCTIVE

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ
PRESENT
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
PAST
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΗ
PERFECT
να υπάρχωνα υπάρξωνα έχω υπάρξει
να υπάρχειςνα υπάρξειςνα έχεις υπάρξει
να υπάρχεινα υπάρξεινα έχει υπάρξει
να υπάρχουμενα υπάρξουμενα έχουμε υπάρξει
να υπάρχετενα υπάρξετενα έχετε υπάρξει
να υπάρχουν(ε)να υπάρχουν(ε)να έχουν υπάρξει

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ PRESENT PARTICIPLE

υπάρχοντας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *