Ποιο / Which ι,-η,-ει;

Ουσιαστικα-nouns

Ποιο / Which ι,-η,-ει;

Remember : neuter ending -ι, masculine ending -ης, feminine ending -η, third person ending -ει

ι,-η,-ει
shipτο καράβ_plural >
πληθυντικός
τα καράβια
dressτο φουστάν_τα φουστάνια
mushroomτο μανιτάρ_τα μανιτάρια
breadτο ψωμ_τα ψωμιά
boyτο αγόρ_τα αγόρια
girlτο κορίτσ_τα κορίτσια
knifeτο μαχαίρ_τα μαχαίρια
handτο χέρ_τα χέρια
spoonτο κουτάλ_τα κουτάλια
forkτο πιρούν_τα πιρούνια
sailorο ναύτ_ςοι ναύτες
pupil (masc.)ο μαθητ_ςοι μαθητές
singer (masc.)ο τραγουδιστ_ςοι τραγουδιστές
computerο υπολογιστ_ςοι υπολογιστές
loverο εραστ_ςοι εραστές
university
student
ο φοιτητ_ςοι φοιτητές
cityη πόλ_οι πόλεις
classη τάξ_οι τάξεις
voiceη φων_οι φωνές
he / she drinks
is drinking
πίν__he / she plays
is playing
παίζ__
he / she eats
is eating
τρώ__he / she wantsθέλ__
he / she hasέχ__he / she runs
is running
τρέχ__
he / she is hungryπεινά__he / she learns
is learning
μαθαίν__
teacher in high school
masc.
ο καθηγητ_ςοι καθηγητές
heatη ζέστ_
watermelonτο πεπόν_τα πεπόνια
he speaksμιλά_
Zoeη Ζω_
Harryο Χάρ_ς
tableτο τραπέζ_τα τραπέζια
fogη ομίχλ_
he cleansκαθαρίζ__

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *