Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα

text analysis

Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα – Ancient Greece – Athens

Στην Πνύκα συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου, που ήταν η συνέλευση των Αθηναίων πολιτών. Συζητούσαν και αποφάσιζαν για σημαντικά θέματα της πόλης, όπως ο πόλεμος και η ειρήνη. Η συμμετοχή στην Εκκλησία του Δήμου ήταν δικαίωμα και υποχρέωση όλων των Αθηναίων πολιτών. Αν κάποιος δεν συμμετείχε, πλήρωνε πρόστιμο.
The Church of the Municipality, which was the assembly of the Athenian citizens, met in Pnyx. They discussed and decided on important issues of the city, such as war and peace. Participation in the Church of the Municipality was a right and obligation of all Athenian citizens. If someone did not participate, they would pay a fine.
Οι Αθηναίοι πολίτες πρόσφεραν ένα μέρος της περιουσίας τους σε όφελος της πόλης (φορολογία).
Για παράδειγμα, πλούσιοι Αθηναίοι αναλάμβαναν την εκπαίδευση και την πληρωμή μιας ομάδας δρομέων για τις λαμπαδηδρομίες που τελούνταν
στη διάρκεια των Παναθηναίων (γυμνασιαρχία).
The Athenian citizens offered a part of their property for the benefit of the city (taxation). For example, wealthy Athenians took over
training and paying a group of runners for the torchlight processions that took place during the Panathinaikos (high school).
Οι Αθηναίοι παρακολουθούσαν πολλές θεατρικές παραστάσεις, επειδή έτσι μορφώνονταν και ψυχαγωγούνταν. Η πόλη της Αθήνας προσέφερε χρήματα στους άπορους πολίτες της, τα λεγόμενα θεωρικά, για να παρακολουθούν κι αυτοί τις παραστάσεις.
The Athenians attended many theatrical performances, because that was how they were educated and entertained. The city of Athens offered money to its needy citizens, the so-called theoretical ones, so that they could also watch the performances.
Στην αρχαία Αθήνα, σύμφωνα με τον νόμο του Περικλή (451 π.Χ.), Αθηναίοι πολίτες ήταν:
Οι άντρες των οποίων και οι δύο γονείς κατάγονταν από τους δήμους της Αθήνας.
Μόνο οι ενήλικοι άντρες (όσοι δηλαδή είχαν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια).
In ancient Athens, according to the law of Pericles (451 BC), Athenian citizens were:
The men whose parents were both from the municipalities of Athens.
Only adult (male) (those who had reached the age of 18).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *