Πλάτων / Plato

Μπορείς να ανακαλύψεις περισσότερα για έναν άνθρωπο μέσα σε μία ώρα παιχνιδιού, απ’ ότι μέσα σ’ έναν χρόνο συζήτησης.

You can discover more about a person in an hour of play, than in a year of conversation.

ΠΛΆΤΩΝ / PLATO

Οι καλές πράξεις δίνουν δύναμη στους εαυτούς μας και εμπνέουν άλλους να κάνουν καλές πράξεις.

Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.

Πλάτων / Plato

Η δικτατορία προκύπτει φυσικά από τη δημοκρατία, και η πιο σκληρή μορφή τυραννίας και δουλείας από την πιο ακραία ελευθερία.

Dictatorship naturally arises out of democracy, and the most aggravated form of tyranny and slavery out of the most extreme liberty.

ΠΛΆΤΩΝ / PLATO

Η πραγματικότητα δημιουργείται από τις σκέψεις μας. Μπορούμε να την αλλάξουμε αν αλλάξουμε τις σκέψεις μας.

REALITY IS CREATED BY OUR THOUGHTS. WE CAN CHANGE IT IF WE CHANGE OUR THOUGHTS.

ΠΛΆΤΩΝ / PLATO

Οι σοφοί άνθρωποι μιλάνε επειδή έχουν να πουν κάτι, ενώ οι ανόητοι μιλάνε επειδή πρέπει να πουν κάτι.

Wise men speak because they have something to say, while fools speak because they have to say something.

ΠΛΆΤΩΝ / PLATO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *