Παίρνω, μαθαίνω, θέλω, πηγαίνω/πάω, μένω, μπορώ, είμαι, έχω

ρήματα, verbs

Παίρνω, μαθαίνω, θέλω, πηγαίνω/πάω, μένω, μπορώ, είμαι, έχω : take, learn, want, go, stay/live, can, be, have

Tenses/Χρόνοι

ΧρόνοιΟριστική
Indicative
Type A
Active Voice

1st person
singular
Tenses
EνεστώταςπαίρνωtakePresent
Παρατατικόςέπαιρναwas takingImperfect (Past Cont.)
ΑόριστοςπήραtookSimple Past
Εξακολουθητικός
μέλλοντας
θα παίρνωwill be takingFuture Continuous
Συνοπτικός
μέλλοντας
θα πάρωwill takeSimple Future
Παρακείμενοςέχω πάρειhave takenPresent Perfect
Υπερσυντέλικοςείχα πάρειhad takenPast Perfect
Συντελεσμένος
μέλλοντας
θα έχω πάρειwill have takenFuture Perfect
Ενεργητική
Μετοχή
παίρνονταςtakingPresent Participle
ΧρόνοιΟριστική
Indicative
Type A
Active Voice

1st person
singular
Tenses
EνεστώταςμαθαίνωlearnPresent
Παρατατικόςμάθαιναwas learningImperfect (Past Cont.)
ΑόριστοςέμαθαlearntSimple Past
Εξακολουθητικός
μέλλοντας
θα μαθαίνωwill be learningFuture Continuous
Συνοπτικός
μέλλοντας
θα μάθωwill learnSimple Future
Παρακείμενοςέχω μάθειhave learntPresent Perfect
Υπερσυντέλικοςείχα μάθειhad learntPast Perfect
Συντελεσμένος
μέλλοντας
θα έχω μάθει will have learntFuture Perfect
Ενεργητική
Μετοχή
μαθαίνονταςlearningPresent Participle
ΧρόνοιΟριστική
Indicative
Type A
Active Voice

1st person
singular
Tenses
EνεστώταςθέλωwantPresent
Παρατατικόςήθελαwas wantingImperfect (Past Cont.)
ΑόριστοςθέλησαwantedSimple Past
Εξακολουθητικός
μέλλοντας
θα θέλωwill be wantingFuture Continuous
Συνοπτικός
μέλλοντας
θα θελήσωwill wantSimple Future
Παρακείμενοςέχω θελήσειhave wantedPresent Perfect
Υπερσυντέλικοςείχα θελήσειhad wantedPast Perfect
Συντελεσμένος
μέλλοντας
θα έχω θελήσειwill have wantedFuture Perfect
Ενεργητική
Μετοχή
θέλονταςwantingPresent Participle
ΧρόνοιΟριστική
Indicative
Type A
Active Voice

1st person
singular
Tenses
Eνεστώταςπηγαίνω
πάω
goPresent
Παρατατικόςπήγαιναwas goingImperfect (Past Cont.)
ΑόριστοςπήγαwentSimple Past
Εξακολουθητικός
μέλλοντας
θα πηγαίνω
θα πάω
will be goingFuture Continuous
Συνοπτικός
μέλλοντας
θα πάωwill goSimple Future
Παρακείμενοςέχω πάειhave gonePresent Perfect
Υπερσυντέλικοςείχα πάειhad gonePast Perfect
Συντελεσμένος
μέλλοντας
θα έχω πάειwill have goneFuture Perfect
Ενεργητική
Μετοχή
πηγαίνονταςgoingPresent Participle
ΧρόνοιΟριστική
Indicative
Type A
Active Voice

1st person
singular
Tenses
EνεστώταςμένωstayPresent
Παρατατικόςέμεναwas stayingImperfect (Past Cont.)
ΑόριστοςέμειναstayedSimple Past
Εξακολουθητικός
μέλλοντας

θα μένω
will be stayingFuture Continuous
Συνοπτικός
μέλλοντας
θα μείνωwill staySimple Future
Παρακείμενοςέχω μείνειhave stayedPresent Perfect
Υπερσυντέλικοςείχα μείνειhad stayedPast Perfect
Συντελεσμένος
μέλλοντας
θα έχω μείνειwill have stayedFuture Perfect
Ενεργητική ΜετοχήμένονταςstayingPresent Participle
ΧρόνοιΟριστική
Indicative
Type B2
Active Voice

1st person
singular
Tenses
EνεστώταςμπορώcanPresent
ΠαρατατικόςμπορούσαcouldImperfect (Past Cont.)
ΑόριστοςμπόρεσαcouldSimple Past
Εξακολουθητικός
μέλλοντας

θα μπορώ
will be able toFuture Continuous
Συνοπτικός
μέλλοντας
θα μπορέσωwill be able toSimple Future
Παρακείμενοςέχω μπορέσειhave been able toPresent Perfect
Υπερσυντέλικοςείχα μπορέσειhad been able toPast Perfect
Συντελεσμένος
μέλλοντας
θα έχω μπορέσειwill have been able toFuture Perfect
Ενεργητική Μετοχήμπορώνταςbeing able toPresent Participle
ΧρόνοιΟριστική
Indicative
Modal Verb
1st person
singular
Tenses
EνεστώταςείμαιI amPresent
ΠαρατατικόςImperfect (Past Cont.)
Αόριστοςήμουν(α)wasSimple Past
Εξακολουθητικός
μέλλοντας

θα είμαι
will be Future Continuous
Συνοπτικός
μέλλοντας
θα είμαιwill beSimple Future
ΠαρακείμενοςPresent Perfect
ΥπερσυντέλικοςPast Perfect
Συντελεσμένος
μέλλοντας
Future Perfect
ΧρόνοιΟριστική
Indicative
Type A
Active Voice

1st person
singular
Tenses
EνεστώταςέχωhavePresent
ΠαρατατικόςImperfect (Past Cont.)
ΑόριστοςείχαhadSimple Past
Εξακολουθητικός
μέλλοντας

θα έχω
will haveFuture Continuous
Συνοπτικός
μέλλοντας
Simple Future
ΠαρακείμενοςPresent Perfect
ΥπερσυντέλικοςPast Perfect
Συντελεσμένος
μέλλοντας
Future Perfect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *