Μπορώ να / Can

ρήματα, verbs

Can / Μπορώ

A challenging topic in Greek Grammar is the Subjunctive. Here you will get familiar with the Past Subjunctive that derives from να + the root/stem of Past Tense and it is used when we want to describe an action that will happen once, not in general.
μπορώμπορούσαμπόρεσαθα μπορώθα μπορέσω
έχω μπορέσειείχα μπορέσειθα έχω μπορέσειμπορώντας
μπορώμπορούσαμπόρεσα
μπορείςμπορούσεςμπόρεσες
μπορείμπορούσεμπόρεσε
μπορούμεμπορούσαμεμπορέσαμε
μπορείτεμπορούσατεμπορέσατε
μπορούν(ε)μπορούσανμπόρεσαν
μπορέσανε
θα μπορώθα μπορέσω
θα μπορείςθα μπορέσεις
θα μπορείθα μπορέσει
θα μπορούμεθα μπορέσουμε
θα μπορείτεθα μπορέσετε
θα μπορούν(ε)θα μπορέσουν
έχω μπορέσειείχα μπορέσει
έχεις μπορέσειείχες μπορέσει
έχει μπορέσειείχε μπορέσει
έχουμε μπορέσειείχαμε μπορέσει
έχετε μπορέσειείχατε μπορέσει
έχουν μπορέσειείχαν μπορέσει
μπορώ να…; Can I
μπορείς να…; Can you
μπορεί να…; Can he/she/it
μπορούμε να…; Can we
μπορείτε να…; Can you
μπορούν(ε) να…; Can they
Δεν μπορώ να…Δεν μπορείς να…Δεν μπορεί να…Δεν μπορούμε να…Δεν μπορείτε να…Δεν μπορούν(ε) να…
I can’t, You can’t, He/She/It can’t, We can’t, You can’t, They can’t
χορεύω/μπορείς να χορέψεις;
dance/can you dance?
κολυμπάω,-ώ/μπορείς να κολυμπήσεις;
swim/can you swim?
τρέχω/μπορείς να τρέξεις;
run/can you run?
κοιμάμαι/μπορείς να κοιμηθείς;
sleep/can you sleep?
κάνω ποδήλατο/μπορείς να κάνεις ποδήλατο;
ride a bike/can you ride a bike?
σκαρφαλώνω/μπορείς να σκαρφαλώσεις;
climb/can you climb?
ζωγραφίζω/μπορείς να ζωγραφίσεις;
paint/can you paint?
πετάω,ώ/μπορείς να πετάξεις;
fly/can you fly?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *