Χαιρετιέμαι (χαιρετάω-ώ) Παθητική Φωνή / Passive Voice Type B1

Type B1 Passive Voice

Παθητική Φωνή / Passive Voice Type B1

χαρετάω,-ώ > χαιρετιέμαι

ΟΡΙΣΤΙΚΗ – INDICATIVE

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
PRESENT
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
IMPERFECT
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
SIMPLE PAST
χαιρετιέμαιχαιρετιόμουν(α)χαιρετήθηκα
χαιρετιέσαιχαιρετιόσουν(α)χαιρετήθηκες
χαιρετιέταιχαιρετιότανχαιρετήθηκε
χαιρετιόμαστεχαιρετιόμασταν
χαιρετιόμαστε
χαιρετηθήκαμε
χαιρετιόσαστε/
χαιρετιέστε
χαιρετιόσασταν
χαιρετιόσαστε
χαιρετηθήκατε
χαιρετιούνται
χαιρετιόντουσαν
χαιρετιούνταν
χαιρετήθηκαν
χαιρετηθήκανε
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
FUTURE

CONTINUOUS
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
SIMPLE FUTURE
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
FUTURE

PERFECT
θα χαιρετιέμαιθα χαιρετηθώθα έχω χαιρετηθεί
θα χαιρετιέσαιθα χαιρετηθείςθα έχεις χαιρετηθεί
θα χαιρετιέταιθα χαιρετηθείθα έχει χαιρετηθεί
θα χαιρετιόμαστεθα χαιρετηθούμεθα έχουμε χαιρετηθεί
θα χαιρετιέστε/χαιρετιέστεθα χαιρετηθείτεθα έχετε χαιρετηθεί
θα χαιρετιούνται
θα χαιρετηθούν(ε)
θα έχουν χαιρετηθεί

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ – SUBJUNCTIVE

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ
PRESENT
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
PAST

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΗ
PERFECT

να χαιρετιέμαινα χαιρετηθώνα έχω χαιρετηθεί
να χαιρετιέσαινα χαιρετηθείςνα έχεις χαιρετηθεί
να χαιρετιέταινα χαιρετηθείνα έχει χαιρετηθεί
να χαιρετιόμαστενα χαιρετηθούμενα έχουμε χαιρετηθεί
να χαιρετιόσαστε/
χαιρετιέστε
να χαιρετηθείτε
να έχετε χαιρετηθεί
να χαιρετιούνταινα χαιρετηθούν(ε)να έχουν χαιρετηθεί

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ – IMPERATIVE

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ
PRESENT
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
PAST
χαιρετήσου
χαιρετηθείτε

ΜΕΤΟΧΗ – PARTICIPLE

ΠΑΘΗΤΙΚΗ
PAST
χαιρετημένος-η-ο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ACTIVE VOICE
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
PASSIVE VOICE
Type B1
αγαπάω,-ώloveαγαπιέμαι
βαστάω,-ώβαστιέμαι
γελάω,-ώlaughγελιέμαι
γεννάω,-ώγεννιέμαι
κολλάω,-ώκολλιέμαι
κρατάω,-ώholdκρατιέμαι
κρεμάω,-ώκρεμιέμαι
κυβερνάω,-ώκυβερνιέμαι
μετράω,-ώcountμετριέμαι
μιλάω,-ώspeakμιλιέμαι
νικάω,-ώwinνικιέμαι
ξεχνάω,-ώforgetξεχνιέμαι
πατάω,-ώπατιέμαι
περπατιάω,-ώwalkπερπατιέμαι
πετάω,-ώπετιέμαι
πηδάω,-ώjumpπηδιέμαι
πουλάω,-ώπουλιέμαι
ρωτάω,-ώaskρωτιέμαι
τραβάω,-ώτραβιέμαι
φυσάω,-ώφυσιέμαι
χαιρετάω,-ώχαιρετιέμαι
χαλάω,-ώχαλιέμαι
χτυπάω,-ώknockχτυπιέμαι

Leave a Reply

Your email address will not be published.