Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον

quotes

Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον / Past, Present, Future, χρειάζομαι

Το μέλλον σου σε χρειάζεται.

Το παρελθόν σου όχι.

Your future needs you. Your past doesn’t.
The nouns past, present, future have singular and plural but we use mainly the singular form. Their declension is similar to the nouns : ον (being/creature), φωνήεν (vowel).
Πτώσεις
Cases
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
το παρελθόν
the paste
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοπαρελθόνταπαρελθόντα
Γενική
Genitive
τουπαρελθόντοςτωνπαρελθόντων
Αιτιατική
Accusative
τοπαρελθόνταπαρελθόντα
Κλητική
Vocative
παρελθόνπαρελθόντα
Πτώσεις
Cases
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
το παρόν
the present
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τοπαρόνταπαρόντα
Γενική
Genitive
τουπαρόντοςτωνπαρόντων
Αιτιατική
Accusative
τοπαρόνταπαρόντα
Κλητική
Vocative
παρόνπαρόντα
Πτώσεις
Cases
άρθρο
article
Ενικός
Αριθμός
Singular
το μέλλον
the future
άρθρο
article
Πληθυντικός
Αριθμός
Plural
Ονομαστική
Nominative
τομέλλονταμέλλοντα
Γενική
Genitive
τουμέλλοντοςτωνμελλόντων
Αιτιατική
Accusative
τομέλλονταμέλλοντα
Κλητική
Vocative
μέλλονμέλλοντα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ-INDICATIVE

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
PRESENT
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
IMPERFECT
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
SIMPLE PAST
χρειάζομαιχρειαζόμουν(α)χρειάστηκα
χρειάζεσαιχρειαζόσουνχρειάστηκες
χρειάζεταιχρειαζότανχρειάστηκε
χρειαζόμαστεχρειαζόμαστανχρειαστήκαμε
χρειάζεστε
χρειαζόσαστε
χρειαζόσαστανχρειαστήκατε
χρειάζονταιχρειάζονταν/
χρειαζόντουσαν
χρειάστηκαν/
χρειαστήκανε
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
FUTURE
CONTINUOUS
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
SIMPLE
FUTURE
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
FUTURE

PERFECT
θα χρειάζομαιθα χρειαστώθα έχω χρειαστεί
θα χρειάζεσαιθα χρειαστείςθα έχεις χρειαστεί
θα χρειάζεταιθα χρειαστείθα έχει χρειαστεί
θα χρειαζόμαστεθα χρειαζστούμεθα έχουμε χρειαστεί
θα χρειάζεστε/
χρειαζόσαστε
θα χρειαστείτεθα έχετε χρειαστεί
θα χρειάζονταιθα χρειαστούν(ε)θα έχουν χρειαστεί
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
PRESENT PERFECT
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
PAST PERFECT
έχω χρειαστείείχα χρειαστεί
έχεις χρειαστείείχες χρειαστεί
έχει χρειαστείείχε χρειαστεί
έχουμε χρειαστείείχαμε χρειαστεί
έχετε χρειαστείείχατε χρειαστεί
έχουν(ε) χρειαστείείχαν(ε) χρειαστεί

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ – SUBJUNCTIVE

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ
PRESENT
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
PAST
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΗ
PERFECT
να χρειάζομαινα χρειαστώνα έχω χρειαστεί
να χρειάζεσαινα χρειαστείςνα έχεις χρειαστεί
να χρειάζεταινα χρειαστείνα έχει χρειαστεί
να χρειαζόμαστενα χρειαστούμενα έχουμε χρειαστεί
να χρειάζεστενα χρειαστείτενα έχετε χρειαστεί
να χρειάζονταινα χρειαστούν(ε)να έχουν χρειαστεί

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ IMPERATIVE

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ
PRESENT
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
PAST
χρειαστείτε

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *