Προσωπικές Αντωνυμίες – Αδύνατοι τύποι – Free Post

personal pronouns

Personal Pronouns – Weak types – Free Post

personal pronouns weak types
Ο Γιάννης έδωσε στη Μαρία τα κλειδιά. Ο Γιάννης της έδωσε τα κλειδιά. Ο Γιάννης της τα έδωσε.
Yiannis gave the keys to Maria. Yiannis gave the keys to her. Yiannis gave them to her.
δίνω σε κάποιον κάτι give to someone something
του / της το δίνω
give it to him / her
Ο αδερφός σου μοιάζει στον πατέρα σου. Ο αδερφός σου τού μοιάζει.
Your brother looks like your father. Your brother looks like him.
μοιάζω σε κάποιον
του μοιάζω
Θέλω να δω τον Κώστα. Θέλω να τον δω.
I want to see Costas. I want to see him.
θέλω να δω κάποιον
θέλω να τον δω
Δε θα λύσω την άσκηση. Δεν θα τη λύσω.
I will not solve the exercise. I will not solve it.
Η θεία μου φώναξε εσένα. Η θεία μου σε φώναξε.      
My aunt called you.
Θέλω να αγοράσω αυτό το αυτοκίνητο. Θέλω να το αγοράσω.
I want to buy this car. I want to buy it.
Θέλω να δώσω αυτό το βιβλίο στην Ελένη. Θέλω να της τo δώσω.
I want to give this book to Helen. I want to give it to her.
θέλω να δώσω σε κάποιον κάτι
θέλω να του το δώσω
Είπα σε εσένα όλη την αλήθεια. Σου είπα όλη την αλήθεια. Σου την είπα.
I told you the whole truth.
Λέω σε κάποιον κάτι
Του το λέω
Έστειλα στη μητέρα μου το δώρο. Της το έστειλα.
I sent the gift to my mother. I sent it to her.
Στέλνω σε κάποιον κάτι.
Του το στέλνω
.
Κλείσε το φως. Κλείσ’ το.
Turn off the light. Turn it off.
Χάρισε το βιβλίο στον φίλο σου! Χάρισέ του το!
Gift the book to your friend! Gift it to him!
Χαρίζω σε κάποιον κάτι.
Του το χαρίζω
Φώναξε τις κοπέλες να έρθουν. Φώναξέ τες.
Call the girls to come. Call them.
Φωνάζω σε κάποιον. Τον / Του φωνάζω
Φώναξε τον! Φώναξέ την! Φώναξέ τους! Φώναξέ τες!
Δεν είπε στις φίλες της το μυστικό. Δεν τους το είπε.
She didn’t tell the secret to her friends. She didn’t tell them.
Είπα σε κάποιον κάτι. Του το είπα
Είπα σε κάποιους κάτι. Τους το είπα
Έστειλα την αίτηση. Την έστειλα.
I sent the application. I sent it.
Στέλνω σε κάποιον κάτι. Του το στέλνω.
Aδύνατοι τύποι = Weak Types
– αδύνατος τύπος + ρήμα > μου είπε (είπε σε εμένα)
– μόρια θα, να, ας + ο αδύνατος τύπος + ρήμα > θα μου πει (θα πει σε
εμένα)
– αδύνατος τύπος + παρακείμενος > μου έχει πει (έχει πει σε εμένα)
-weak type + verb (me told) > he told me
-will, to, let + weak type + verb > (he will me tell) > he will tell me
-weak type + present perfect > (me he has told) > he has told me

3 thoughts on “Προσωπικές Αντωνυμίες – Αδύνατοι τύποι – Free Post

  1. Hi again . The same mistake with the definitive and indefinitiv pronoun to the phrase … a man is cooking — the translation is Ενασ Άνδρας μαγειρεύει NOT Ο άνδρας μαγειρεύει .

  2. Hi! Congratulations for The Lessongs Of greek language. With all the respect , there is a mistake to the phrase …A woman is cooking …. the translation is Μια γυναίκα μαγειρεύει …. Not αυτή η γυναίκα μαγειρεύει … The Word A.. is a αόριστη αντωνυμία . Regards .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *