πρόθεση συν, preposition συν

Prepositions-Προθέσεις

πρόθεση συν, preposition συν

συν + νέφος > το σύννεφο cloud
συν + μαθητής > ο συμμαθητής classmate (male)
συν + λόγος > ο σύλλογος club
συν + μαθήτρια > η συμμαθήτρια classmate (female)
συν + σκέψη > η σύσκεψη meeting
συν + ζω > συζώ live together
συν + δεσμός > σύνδεσμος link, association
συν + γένος > ο συγγενής relative
συν + πολίτης > ο συμπολίτης fellow citizen
συν + υπεύθυνος > ο συνυπεύθυνος jointly responsible
συν τοις άλλοις = επιπλέον furthermore
τα συν και τα πλην cons and pros
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
advantages  and disadvantages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *