Ο χρόνος, η χρονιά, τα χρόνια, το έτος / year, time