articles

Άρθρα

Η λέξη που μπαίνει πριν από τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τις μετοχές και κάποιες  αντωνυμίες  λέγεται άρθρο. Μας δηλώνει αν η λέξη που ακολουθεί είναι αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο (γένος), αν πρόκειται για ένα ή πολλά (αριθμό), σε ποια πτώση βρίσκεται και κατά πόσο κάτι είναι ορισμένο ή αόριστο.

The word that is before nouns, adjectives, past participles and some pronouns, is called article. It shows us the gender of the word that follows, if we are talking about one or more (number), which case we use and if we are talking about something definite or indefinite.


Τα άρθρα (ένας, μια, ένα) – (ο, η, το) είναι μέρη του λόγου (ένα από τα δέκα) και ονομάζονται κλιτά και πτωτικά, γιατί κλίνονται (έχουν πτώσεις).

The articles (ένας, μια, ένα) – (ο, η, το) are parts of speech (one of ten) and are called inflected and declinable (they have cases).


Υπάρχουν δύο άρθρα, το οριστικό (ο, η, το) και το αόριστο (ένας, μία/μια, ένα).

There are two articles, the definite and the indefinite.

Tα ουσιαστικά έχουν γένη.
Mπορεί να είναι αρσενικά,
θηλυκά ή ουδέτερα. Τα άρθρα προηγούνται του ουσιαστικού.
Nouns have genders.
They may be masculine, feminine or neuter. The articles go before the
nouns.
ο δάσκαλος, ένας δάσκαλος
η δασκάλα, μια δασκάλα
το παιδί, ένα παιδί
ο πίνακας, ένας πίνακας

η τσάντα, μια τσάντα
το σχολείο, ένα σχολείο
teacher masc. (the, a)
teacher fem. (the, a)
child neut. (the, a)
blackboard masc. (the, a)
bag fem. (the, a)
school neut. (the, a)
Αόριστο άρθρο: αναφέρεται σε κάτι (πρόσωπο, ζώο, πράγμα, έννοια) που δεν είναι γνωστό ή αναγνωρίσιμο ή αναφέρεται για πρώτη φορά π.χ. Προχθές συνάντησα έναν παλιό μου φίλο.
Η απουσία επίσης του οριστικού άρθρου στον πληθυντικό αριθμό δίνει μια γενικότητα στο ουσιαστικό, π.χ. Ήρθαν τουρίστες στην πόλη μας.
Indefinite article: refers to something (person, animal, object, concept) that is not known or recognizable or is introduced for the first time e.g. The day before yesterday I met an old friend of mine.
Also the absence of the definite article in the plural gives a general meaning to the noun, e.g. Tourists came to our city.
indefinite article
αόριστο άρθρο
masculine
αρσενικό
feminine
θηλυκό
neuter
ουδέτερο
ΕΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομαστική
Nominative
έναςμια / μίαένα
Γενική
Genitive
ενόςμιας / μίαςενός
Αιτιατική
Accusative
ένανμια / μίαένα
TO AΟΡΙΣΤO ΑΡΘΡΟ

THE INDEFINITE ARTICLE
Χρησιμοποιούμε το αόριστο άρθρο όταν αναφερόμαστε σε κάτι αόριστο ή όταν αναφερόμαστε σε κάτι για πρώτη φορά.
Το αόριστο άρθρο έχει μόνο ενικό αριθμό και κλίνεται σύμφωνα με το γένος, την πτώση και έχει τρεις πτώσεις.
Δεν έχει κλητική.
Ξεκινάμε μια ιστορία για παράδειγμα λέγοντας στην αρχή: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας άντρας που περπατούσε στο δάσος και βρήκε ένα μικρό παιδάκι.
Στη συνέχεια, επειδή πλέον γνωρίζουμε τον άντρα, χρησιμοποιούμε το οριστικό άρθρο και λέμε: Ο άντρας μίλησε με το παιδάκι και είπε…
We use the indefinite article when we refer to something indefinite or when to something for the first time.
The indefinite article has only singular forms, which are declined for gender and three cases. It doesn’t have vocative.
We start a story for example by saying at the beginning: Once upon a time there was a man who was walking in the forest and found a little child.
Then, because we know the man, we use the definite article and say: The man talked to the little child and said …

Το αόριστο άρθρο (ένας, μία / μια, ένα) είναι το ίδιο με το αριθμητικό επίθετο (ένας, μία / μια, ένα).

The indefinite article “a(n)” (ένας, μία / μια, ένα) is the same as the numeral “one” (ένας, μία / μια, ένα).

Αριθμητικό επίθετο: ένας, μία/μια, ένα.
Αόριστο άρθρο: ένας. μία/μια, ένα.
Διακρίνονται μόνο από τη σημασία τους μέσα στην πρόταση. Με το αριθμητικό επίθετο δηλώνεται ποσότητα, ενώ με το αόριστο άρθρο το μη συγκεκριμένο, το αόριστο, ή αυτό που αναφέρεται για πρώτη φορά π.χ. Η Μαρία έχει ένα παιδί (αριθμητικό). Ο μικρός Κώστας ήταν ένα πολύ όμορφο παιδί (άρθρο).
Numeral adjective (Cardinal number)
Indefinite article
They are distinguished only by their importance in the sentence. The numeral indicates the quantity, while the indefinite article refers to a person, animal or object which is indefinite and unknown or is introduced for the first time e.g. Maria has a child (arithmetic). Little Costas was a very cute child (article).
Είδα μια ωραία μπλούζα. (άρθρο)
I saw a nice blouse. (article)
Ήπια μια λεμονάδα. (αριθμητικό επίθετο)
I drank one lemonade. (numeral)
Ζούμε σε ένα μεγάλο σπίτι. (άρθρο)
We live in a big house. (article)
Θέλω ένα ποτήρι κρασί. (αριθμητικό επίθετο)
I want one/a glass of wine. (numeral)

Οριστικό άρθρο: αναφέρεται σε κάτι (πρόσωπο, ζώο, πράγμα, έννοια) που είναι γνωστό ή αναγνωρίσιμο ή που είναι στοιχείο ενός συνόλου, π.χ. Μην αγγίζεις τον τοίχο. Το λιοντάρι είναι υπερήφανο ζώο. 
Definitive article: refers to something (person, animal, thing, concept) that is known or recognizable or refers to an element of a set, e.g. Do not touch the wall. The lion is a proud animal.
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟTHE DEFINITE ARTICLE
Το οριστικό άρθρο κλίνεται σύμφωνα με το γένος, τον αριθμό και έχει τρεις πτώσεις.
Δεν έχει κλητική.
The definite article is declined for gender, number and 3 cases.
It doesn’t have vocative.
definite article
οριστικό άρθρο
masculine
αρσενικό
feminine
θηλυκό
neuter
ουδέτερο
ΕΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Singular
Ονομαστική
Nominative
οητο
Γενική
Genitive
τουτηςτου
Αιτιατική
Accusative
τοντη(ν)το
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Plural
Ονομαστική
Nominative
οιοιτα
Γενική
Genitive
τωντωντων
Αιτιατική
Accusative
τουςτιςτα
The feminine article at the accusative in singular becomes την, if the following word’s first letter is κ,π,τ,ξ,ψ,μπ,ντ,γκ,τσ,τζ or a vowel (α,ε,η,ι,ο,υ,ω).
For example : τη δασκάλα (teacher), τη μαμά (mother), την Άννα, την καρέκλα (chair) κτλ (etc).
TIPS
Μαθαίνουμε τα ουσιαστικά στην ονομαστική με το άρθρο τους.
Η κατάληξή τους μας βοηθάει.
We learn the nouns in nominative with their article.
Their ending helps us.
Tα ουσιαστικά έχουν 4 πτώσεις.
Ονομαστική, Γενική, Αιτιατική, Κλητική και (2) δύο αριθμούς,
τον ενικό και τον πληθυντικό.
Nouns have 4 cases.
Nominative, Genitive, Accusative, Vocative and (2) two numbers,
singular and plural.
ο δάσκαλ-ος, ο μαθητ-ής, ο άντρ-ας
η δασκάλ-α, η μαθήτρια, η πόλ-η
το παιδ-ί, το σχολεί-ο
teacher masc., pupil masc., man
teacher fem., pupil fem., city
kid, school

Τhere are many exceptions!
Υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις!!!
Προτάσεις
Sentences
Μου αρέσει ο ελληνικός καφές.
I like Greek coffee.
Θα ήθελα έναν χυμό, παρακαλώ.
I would like a juice, please.
Θα ήθελα μια εφημερίδα, παρακαλώ.
I would like a newspaper, please.
Πώς πίνεις τον καφέ σου;
How do you drink your coffee?
Ένας άντρας μπήκε στο (σε + το) εστιατόριο.
A man came into the restaurant.
Ξέρω τον άντρα που μπήκε στο (σε + το) εστιατόριο.
I know the man that came into the restaurant.
Σου αρέσουν τα παγωτά;
Do you like ice cream?
Σου αρέσει η ελληνική μουσική;
Do you like Greek music?
Η Μαρία είναι ερωτευμένη με τον Κώστα.
Maria is in love with Costa.
Ο Πάνος αγαπάει την Αλίκη.
Panos loves Alice.
Έναν καφέ, παρακαλώ.
A coffee, please.
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
I would like to ask a question.
Είμαι από την Ελλάδα.
I come from Greece.
Μένω στην (σε + την) Αθήνα.
I live in Athens.
Θέλω να πάω ένα ταξίδι στα (σε + τα) ελληνικά νησιά.
I want to go on a trip to the Greek islands.
Πες μου τα νέα σου.
Tell me your news.
Αγόρασα ένα παγωτό και μια σοκολάτα.
I bought an ice cream and a chocolate.
Έμαθα για τη φίλη μου ότι είναι άρρωστη.
I heard that my friend (female) is ill.
Με την τρίτη φορά κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις!
With the third time he managed to pass the exams!
Τα μαγαζιά είναι ανοικτά μέχρι τις 21.00.
The shops are open until 21.00.
Άνοιξε ένα καινούριο μαγαζί στη γειτονιά μας.
A new store is opened in our neighborhood.
Ο Τιτανικός έπεσε πάνω σε ένα παγόβουνο.
The Titanic fell on an iceberg.
Μια φορά και έναν καιρό…
Once upon a time…
τρώω + noun
τρώω + article + noun
πίνω + noun
πίνω + article + noun
(το) ψωμί > το ψωμί(η) πορτοκαλάδα > την πορτοκαλάδα
Τρώω το ψωμί.Πίνω την πορτοκαλάδα.
(το) τυρί > το τυρί(ο) χυμός > τον χυμό
Τρώω το τυρί. Πίνω τον χυμό.
(η) σαλάτα > τη σαλάτα(ο) καφές > τον καφέ
Τρώω τη σαλάτα. Πίνω τον καφέ.
(το) παγωτό > το παγωτό(το) κρασί > το κρασί
Τρώω το παγωτό. Πίνω το κρασί.
(το) τοστ > το τοστ(η) μπίρα / μπύρα > την μπίρα
Τρώω το τοστ.Πίνω την μπύρα.
(το) φαγητό > το φαγητό(το) νερό > το νερό
Τρώω το φαγητό. Πίνω το νερό.
(το) γλυκό > το γλυκό(το) αναψυκτικό > το αναψυκτικό
Τρώω το γλυκό. Πίνω το αναψυκτικό.
Είδαμε τον Κώστα, τη Μαρία και το σκυλάκι τους.
Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες καμιά φορά είναι αυστηροί με τα παιδιά τους.
Αφήστε ελεύθερους τους νέους, τις νέες και τα παιδιά.
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας μικρός σκύλος που συνάντησε ένα γατάκι.
Ο Γιάννης είδε στον δρόμο ένα πληγωμένο γατάκι.
We saw Costa, Maria and their dog.
Dads and moms are sometimes strict with their children.
Free young people, young women and children.
Once upon a time there was a little dog that met a kitten.
John saw on the street a wounded kitten.
O σκύλος είναι ζώο.
H γάτα είναι ζώο.
Tο παιχνίδι είναι ένας τρόπος διασκέδασης.
The dog is an animal.
The cat is an animal.
Playing is a way to have fun.
Μια μέρα περπατούσα στον δρόμο και είδα μια φίλη μου.
Θέλω να αγοράσω ένα παγωτό.
One day I was walking down the street and I saw a friend (female) of mine.
I want to buy an ice cream.
Χωρίς άρθρο
Without article
Μου αρέσει να πίνω χυμό, κρασί, καφέ, αναψυκτικό, νερό, μπίρα.
I like to drink juice, wine, coffee, soft drinks, water, beer.
Τι κάνεις τώρα; Πίνω χυμό, καφέ, κρασί κτλ.
What are you doing now; I drink juice, coffee, wine etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *