Θυμάμαι, κοιμάμαι, λυπάμαι, φοβάμαι / Remember, sleep, be sorry, be afraid of