Άρθρο – Επίθετο – Ουσιαστικό – Free Post

επίθετα-adjectives

article – adjective – noun – Free Post

νέος – νέα – νέο young = new καινούριος – καινούρια – καινούριο

Singular
Ενικός
Αριθμός
young
adjective
επίθετο
man
άντρας
ουσιαστικό
pupil
μαθητής
ουσιαστικό
Nom.ονέοςάντραςμαθητής
Gen.τουνέουάντραμαθητή
Acc.τοννέοάντραμαθητή
Voc.νέεάντραμαθητή
Plural
Πληθυντικός
Αριθμός
Nom.οινέοιάντρεςμαθητές
Gen.τωννέωναντρώνμαθητών
Acc.τουςνέουςάντρεςμαθητές
Voc.νέοιάντρεςμαθητές
Singular
Ενικός
Αριθμός
young
adjective
επίθετο
Μan
human being
ουσιαστικό
Nom.ονέοςάνθρωπος
Gen.τουνέουανθρώπου
Acc.τοννέοάνθρωπο
Voc.νέεάνθρωπε
Plural
Πληθυντικός
Αριθμός
Nom.οινέοιάνθρωποι
Gen.τωννέωνανθρώπων
Acc.τουςνέουςανθρώπους
Voc.νέοιάνθρωποι
Singular
Ενικός
Αριθμός
young
adjective
επίθετο
woman
γυναίκα
ουσιαστικό
Nom.ηνέαγυναίκα
Gen.τηςνέαςγυναίκας
Acc.τηνέαγυναίκα
Voc.νέαγυναίκα
Plural
Πληθυντικός
Αριθμός
Nom.οινέεςγυναίκες
Gen.τωννέωνγυναικών
Acc.τιςνέεςγυναίκες
Voc.νέεςγυναίκες
Singular
Ενικός
Αριθμός
new
adjective
επίθετο
house
σπίτι
ουσιαστικό
lesson
μάθημα
ουσιαστικό
Nom.τονέο
καινούριο
σπίτιβιβλίομάθημα
Gen.τουνέου
καινούριου
σπιτιούβιβλίουμαθήματος
Acc.τονέο
καινούριο
σπίτιβιβλίομάθημα
Voc.νέο
καινούριο
σπίτιβιβλίομάθημα
Plural
Πληθυντικός
Αριθμός
Nom.τανέα
καινούρια
σπίτιαβιβλίαμαθήματα
Gen.τωννέων
καινούριων
σπιτιώνβιβλίωνμαθημάτων
Acc.τανέα
καινούρια
σπίτιαβιβλίαμαθήματα
Voc.νέα
καινούρια
σπίτιαβιβλίαμαθήματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *