Γράψτε τις λέξεις στη σωστή στήλη. Write the words in the correct column.