Απόλυτα αριθμητικά, Cardinal numbers,Τακτικά αριθμητικά, Ordinal numbers