Οι προθέσεις / prepositions

Prepositions-Προθέσεις

Οι προθέσεις / prepositions vol2

προ + θέτω
προ = πριν – before, in front of, θέτω = put
what is in front of a noun, adjective
Προθέσεις και προθετικές φράσεις
Prepositions and prepositional phrases
Simple Prepositions
αντί, από, για, δίχως, εναντίον, εξαιτίας, έως, ίσαμε, κατά, λόγω,
με, μετά, μεταξύ, μέχρι, παρά, πριν, προς, σαν, σε, χωρίς, ως
Είναι άκλιτες λέξεις, που ακολουθούνται από ουσιαστικό στην Αιτιατική πτώση* με το οποίο κάνουν μια προθετική φράση.
Μερικές προθέσεις χρησιμοποιούνται και στην παραγωγή/σύνθεση λέξεων.

They are indeclinable words (not able to be declined), followed by a noun in the Αccusative case* with which they form a prepositional phrase.
Some prepositions are used for word production.
ουσιαστικό στη Γενική / noun in Genitive* (vol3)
δια (by, through = δια της μεσιτείας…)
εκτός (besides, apart from = εκτός του ότι… / είσαι εκτός τόπου και χρόνου)
εναντίον (against = εναντίον της ίδιας του της οικογένειας…)
εκ / εξ (from = εξ αγχιστείας, εκ περιτροπής…)
επί (on a topic, set phrases = επι της ουσίας, επί της οδού…)
κατά = εναντίον = against
μεταξύ (between = μεταξύ φίλων ειλικρίνεια…)
περί (about = περί ποιου θέματος…)
προ (before = προ δεκαετίας…)
υπέρ (in favor of = υπέρ της οικογένειας…)
Οι πιο απλές και συνηθισμένες προθέσεις είναι:
The most simple and common prepositions are:
από (from, since)
για (for, about)
με (with)
σε (in, at, to, on)
Their meaning depends on the verb and the general context.
Το νόημά τους εξαρτάται από το ρήμα και το γενικό περιεχόμενο.
δίχως = χωρίς (without) / επί (for) / κατά (by, during, around, according to) / μέχρι, έως, ως (until) / παρά (despite, to in the time) / προς (towards) / υπό (under)
σε is combined with the definite article and it is written as one word.
place/direction/time
σε + τον > στον / σε + τη(ν) > στην / σε + το > στο
σε + τους > στους / σε + τις > στις / σε + τα > στα
από > απ’ this preposition often dropw the final letter ο, in spoken Greek.
Είμαι απ’ την Ελλάδα.
μονοσύλλαβες: με, σε, για, ως, προς (one syllable)
δισύλλαβες: κατά, μετά, παρά, αντί, από, δίχως, χωρίς (two syllables)
Σύνθετες προθέσεις = Complex Prepositions
Όταν συνδυάζουμε ένα επίρρημα ή μια πρόθεση με μια άλλη πρόθεση, φτιάχνουμε μια σύνθετη πρόθεση.
When we combine an adverb or a preposition with another proposition, we make a compound preposition.
μέσα (επίρρημα) από (πρόθεση) το σπίτι
in from house > inside the house
αντί (πρόθεση) για (πρόθεση) τους γονείς του
instead of his parents > instead of his parents
πάνω από / σε
πάνω στο
μέσα στο
μέσα από
μες στον/στη(ν)/στο

ανάμεσα σε (between, among)
απέναντι σε / από (opposite to)
αριστερά από (to the left of)
δεξιά από (to the right of)
δίπλα σε (next to)
κάτω από (below)
κοντά σε (near)
πίσω από (behind)
πλάι σε (next to)
He came here before you = Ήρθε εδώ πριν από σένα = Ήρθε εδώ πριν.
He will come here after you = Θα έρθει εδώ μετά από σένα = Θα έρθει εδώ μετά.
πάω στο σχολείο = πάω σχολείο = go to school.
θα μείνω στην Αθήνα = θα μείνω Αθήνα = I’ ll stay in Athens.
πίσω από εμένα = από πίσω μου = behind me
μπροστά από εμένα = μπροστά μου = in front of me
Μόλις ήρθε απ’ την Αθήνα. (από + την)
He just came from Athens.
Πήγα στο σπίτι του Ανδρέα. (στο = σε + το)
I want to Andrew’s house.
Είσαι εκτός τόπου και χρόνου. (εκτός + Gen.)
You are out of place and time.
Πηγαίνω στη δουλειά κάθε μέρα. (στη = σε + τη)
I go to work every day.
Η γάτα είναι πάνω στο τραπέζι. (πάνω + σε + το)
The cat is on the table.
Η μαμά μου ήρθε πριν από τον μπαμπά μου. (πριν + από + τον)
My mum came before my dad.
Όλη τη μέρα ήμουν στον υπολογιστή. (σε + τον)
I was in front of the computer all day.
Θα πάμε διακοπές στη Σαντορίνη. (σε + τη)
We will go on vacation to Santorini.
Δε μιλάω σε σένα. Σε σου μιλάω.
I don’t talk to you.
συν + νέφος > το σύννεφο
cloud
συν + μαθητής > ο συμμαθητής
classmate (male)
συν + λόγος > ο σύλλογος
club
συν + μαθήτρια > η συμμαθήτρια
classmate (female)
συν + σκέψη > η σύσκεψη meetingσυ + ζω > συζώ
live together
συν + δεσμός > σύνδεσμος
link
συν + γένος > ο συγγενής relative
συν + πολίτης > ο συμπολίτης
fello citizen
συν + υπεύθυνος > ο συνυπεύθυνος
jointly responsible
συν τοις άλλοις = επιπλέον
furthermore
τα συν και τα πλην
cons and pros
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *