Τα μέρη του λόγου – Parts of speech

Online Hellenic Lessons

Τα μέρη του λόγου – Parts of speech

Τα μέρη του λόγου είναι λέξεις και χωρίζονται σε 10 κατηγορίες. 1) άρθρα, 2) ουσιαστικά, 3) επίθετα, 4) αντωνυμίες, 5) ρήματα, 6) μετοχές, 7) επιρρήματα, 8) προθέσεις, 9) σύνδεσμοι, 10) επιφωνήματα.

Notes – Σημειώσεις
Η ελληνική γλώσσα έχει άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες ρήματα, μετοχές, επιρρήματα, προθέσεις, συνδέσμους, επιφωνήματα.
The Greek language has articles, nouns, adjectives, pronouns, verbs,
participles, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections.
Το άρθρο, το ουσιαστικό, το επίθετο, η αντωνυμία, το ρήμα και η μετοχή, λέγονται κλιτά, γιατί κλίνονται. Εκτός από το ρήμα, τα υπόλοιπα έχουν πτώσεις και λέγονται πτωτικά.
Articles, nouns, adjectives, pronouns, verbs, participles are called inflected. Apart from verbs, the rest also have cases and they are called declinable.
Tο επίρρημα, η πρόθεση, ο σύνδεσμος και το επιφώνημα λέγονται άκλιτα, γιατί δεν κλίνονται.
Adverbs, prepositions, conjunctions and interjections are called uninflected.
Τα κλιτά (άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες, μετοχές) έχουν πτώσεις, αριθμούς, γένη.
The declinable (articles, nouns, adjectives, pronouns, participles) have cases, numbers, genders.
Οι πτώσεις είναι: Ονομαστική, Γενική, Αιτιατική, Κλητική
Οι αριθμοί είναι: Ενικός Αριθμός, Πληθυντικός Αριθμός
The cases are: Nominative, Genitive, Accusative, Vocative
The numbers are: Singular, Plural
cases
Η ελληνική γλώσσα έχει 3 γένη, αρσενικόθηλυκόουδέτερο.
The Greek language has 3 genders, masculinefeminineneuter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *