Με άρθρο και χωρίς άρθρο. With article and without article.