Ασκήσεις / Exercises

exercises,ασκήσεις

Ασκήσεις / Exercises

Βάλτε τα ρήματα που λείπουν:
(α. διαβάζουν, β. γράφει, γ. αρέσει, δ. παίζουν, ε. κάνω, στ. δίνεις)
1.Τα κορίτσια ……………. με τις κούκλες τους.
2.Μου …………….. λίγο ψωμί σε παρακαλώ;
3.Η Μαρία ………… τις ασκήσεις.
4.Μου …………….. το παγωτό.
5.Οι μαθητές …………….. το μάθημά τους.
6.Εγώ ……………. ποδήλατο.
girl > το κορίτσι > τα κορίτσια
doll > η κούκλα > οι κούκλες
bread > το ψωμί > τα ψωμιά
exercise > η άσκηση > οι ασκήσεις
ice cream > το παγωτό > τα παγωτά
pupil (male) > ο μαθητής > οι μαθητές
lesson > το μάθημα > τα μαθήματα
bicycle > το ποδήλατο > τα ποδήλατα
οι απαντήσεις > the answers
1δ, 2στ, 3β, 4γ, 5α, 6ε
Βάλτε το ουσιαστικό που λείπει :
(τα γλυκά, η δασκάλα, η γιαγιά, ο Γιώργος, τα παιδιά, η θάλασσα)
1.……………….. μελετά.
(is studying)
2.……………….. λέει παραμύθια.
(is telling fairy tales)
3.……………….. παίζουν.
(are playing)
4.……………….. διδάσκει.
(is teaching)
5.……………….. έχει κύματα σήμερα.
(has waves /there are waves in… today)
οι απαντήσεις > the answers
1.……Ο Γιώργος…….. μελετά.
(is studying)
2.……Η γιαγιά….….. λέει παραμύθια.
(is telling fairy tales)
3.……Τα παιδιά…….. παίζουν.
(are playing)
4.……Η δασκάλα…….. διδάσκει.
(is teaching)
5.……Η θάλασσα…….. έχει κύματα σήμερα.
(has waves /there are waves in… today)
Simple Present and Present Continuous are the same in Greek.
dessert > το γλυκό > τα γλυκά
teacher (female) > η δασκάλα > οι δασκάλες
grand mother > η γιαγιά > οι γιαγιάδες*
child > το παιδί > τα παιδιά
sea > η θάλασσα > οι θάλασσες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *