Συλλαβές / Syllables

άρθρα-πτώσεις-συλλαβές

Συλλαβές / Syllables

ΣΥΛΛΑΒΕΣSyllables
λήγουσα
άν-θρω-πος
last syllable=ending
παραλήγουσα
άν-θρω-πος
penultimate syllable=conceding
προπαραλήγουσα
άν-θρω-πος
third syllable from the end=prelude

Oνομασία λέξεων (ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών)

Name of words (depending on the number of syllables)
μονοσύλλαβη/μονοσύλλαβεςmonosyllables
(1 syllable)
φως (light)
δισύλλαβη/δισύλλαβεςdissyllables
(2 syllables)
νε-ρό (water)
τρισύλλαβη/τρισύλλαβεςtrisyllables
(3 syllables)
μη-τέ-ρα (mother)
τετρασύλλαβες(4 syllables)πα-ρά-θυ-ρο (window)
πολυσύλλαβη/πολυσύλλαβεςpolysyllabes (more than 4 syllables)αυ-το-κι-νη-τό-δρο-μος (highway)
Syllabification Rules
Κανόνες Συλλαβισμού
A vowel is a syllable. Ένα φωνήεν είναι μια συλλαβή.
Μα-ρί-α

Two consecutive vowels is a syllable. Δύο συνεχόμενα φωνήεντα είναι μια συλλαβή.
ου-ρα-νός sky

A consonant between two vowels goes with the second vowel.
Ένα σύφωνο μεταξύ δύο φωνηέντων πηγαίνει με το δεύτερο φωνήεν.
Μα-ρί-α

Two identical consonants are separated.
Δύο όμοια σύμφωνα χωρίζονται.
Άν-να

Two / three consonants are not separated if they can begin a word.
Δύο / τρία σύμφωνα δε χωρίζονται αν αρχίζει λέξη απ’ αυτά.
Γρη-γό-ρης

Two / three consonants are separated if they can’t begin a word.
Δύο / τρία σύμφωνα χωρίζονται αν δεν αρχίζει μ’ αυτά λέξη.
άν-δρας man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *