Επίθετα, adjectives

επίθετα-adjectives

Επίθετα, adjectives

ο φιλικός, η φιλική, το φιλικόfriendlySingular
Ενικός
Αριθμός
οι φιλικοί, οι φιλικές, τα φιλικάPlural
Πληθυντικός
Αριθμός
ο όμορφος, η όμορφη, το όμορφοbeautifulΕ.Α
οι όμορφοι, οι όμορφες, τα όμορφαΠ.Α
ο άσχημος, η άσχημη, το άσχημοuglyΕ.Α
οι άσχημοι, οι άσχημες, τα άσχημαΠ.Α
ο ζεστός, η ζεστή, το ζεστόhotΕ.Α
οι ζεστοί, οι ζεστές, τα ζεστάΠ.Α
ο κρύος, η κρύα, το κρύοcoldΕ.Α
οι κρύοι, οι κρύες, τα κρύαΠ.Α
καλός, καλή,καλό
καλοί, καλές, καλά
ωραίος, ωραία,ωραίο
ωραίοι, ωραίες, ωραία
κακός,κακιά/κακή,κακό
κακοί, κακές, κακά
πλατύς,πλατιά,πλατύ
πλατιοί / πλατείς, πλατιές, πλατιά
πορτοκαλής, πορτοκαλιά, πορτοκαλί

επιμελής, επιμελής, επιμελές
επιμελείς, επιμελείς, επιμελή
τεμπέλης, τεμπέλα, τεμπέλικο
τεμπέληδες, τεμπέλες, τεμπέλικα
good

nice

bad

wide

orange

diligent


lazy
ο γλυκός η γλυκιά το γλυκό
οι γλυκοί οι γλυκές τα γλυκά
__________________________
ο πικρός η πικρή το πικρό
οι πικροί οι πικρές τα πικρά
ο φτωχός η φτωχή το φτωχό
οι φτωχοί οι φτωχές τα φτωχά
ο πλούσιος η πλούσια το πλούσιο
οι πλούσιοι οι πλούσιες τα πλούσια
ο δυνατός η δυνατή το δυνατό
οι δυνατοί οι δυνατές τα δυνατά
ο αδύναμος η αδύναμη το αδύναμο
οι αδύναμοι οι αδύναμες τα αδύναμα
ο ανοικτός η ανοικτή το ανοικτό
οι ανοικτοί οι ανοικτές τα ανοικτά
ο κλειστός η κλειστή το κλειστό
οι κλειστοί οι κλειστές τα κλειστά
ο πρώτος η πρώτη το πρώτο
οι πρώτοι οι πρώτες τα πρώτα
ο διάσημος η διάσημη το διάσημο
οι διάσημοι οι διάσημες τα διάσημα
ο μεγάλος η μεγάλη το μεγάλο
οι μεγάλοι οι μεγάλες τα μεγάλα
ο μικρός η μικρή το μικρό
οι μικροί οι μκρές τα μικρά
sweet

bitter

poor

rich

strong

weak

open

closed

irst

famous

big

small

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *