Το πρώτο βήμα

Το πρώτο βήμα είναι

πάντα το πιο δύσκολο.

πάντοτε = πάντα = always

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
το βήματα βήματα
του βήματοςτων βημάτων
το βήματα βήματα
– βήμα– βήματα
πρώτο  1ο βήμα  1st step
δεύτερο 2ο βήμα  2nd step
τρίτο  3ο βήμα  3rd step
τέταρτο 4ο βήμα  4th step
πέμπτο 5ο βήμα  5th step
έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο, δέκατο...
6th, 7th,  8th,  9th,  10th
For more info go to the following numerals' buttom

Neuter nouns that end in -μα are called ανισοσύλλαβα, that means they have one more syllable in plural.

το βή-μα τα βή-μα-τα step

το μά-θη-μα τα μα-θή-μα-τα lesson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *