ΚΟΝΦΟΥΚΙΟΣ

quotes

«Ένα ταξίδι χιλίων μιλίων

αρχίζει με ένα βήμα»

Κονφούκιος
“The journey with a 1000 miles begins with one step” Confucius

το βήμα / step

Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήτοβήματαβήματα
Γενικήτουβήματοςτωνβημάτων
Αιτιατικήτοβήματαβήματα
Κλητικήβήμαβήματα

το μίλι / mile

Ενικός
Αριθμός
Πληθυντικός
Αριθμός
Ονομαστικήτομίλιταμίλια
Γενικήτουμιλίουτωνμιλίων
Αιτιατικήτομίλιταμίλια
Κλητικήμίλιμίλια

ΟΡΙΣΤΙΚΗ / INDICATIVE

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
PRESENT
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
IMPERFECT
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
PAST
αρχίζωάρχιζαάρχισα
αρχίζειςάρχιζεςάρχισες
αρχίζειάρχιζεάρχισε
αρχίζουμεαρχίζαμεαρχίσαμε
αρχίζετεαρχίζατεαρχίσατε
αρχίζουν(ε)άρχιζαν
αρχίζανε
άρχισαν
αρχίσανε
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
FUTURE
CONTINUOUS
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
SIMPLE
FUTURE
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
FUTURE
PERFECT
θα αρχίζωθα αρχίσωθα έχω αρχίσει
θα αρχίζειςθα αρχίσειςθα έχεις αρχίσει
θα αρχίζειθα αρχίσειθα έχει αρχίσει
θα αρχίζουμε θα αρχίσουμεθα έχουμε αρχίσει
θα αρχίζετε θα αρχίσετεθα έχετε αρχίσει
θα αρχίζουν(ε) θα αρχίσουν(ε) θα έχουν αρχίσει
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
PRESENT PERFECT
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
PAST PERFECT
έχω αρχίσειείχα αρχίσει
έχεις αρχίσειείχες αρχίσει
έχει αρχίσειείχε αρχίσει
έχουμε αρχίσειείχαμε αρχίσει
έχετε αρχίσειείχατε αρχίσει
έχουν(ε) αρχίσειείχαν(ε) αρχίσει

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ – SUBJUNCTIVE

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ
PRESENT
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
PAST
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΗ
PERFECT
να αρχίζωνα αρχίσωνα έχω αρχίσει
να αρχίζειςνα αρχίσειςνα έχεις αρχίσει
να αρχίζεινα αρχίσεινα έχει αρχίσει
να αρχίζουμενα αρχίσουμενα έχουμε αρχίσει
να αρχίζετενα αρχίσετενα έχετε αρχίσει
να αρχίζουν(ε)να αρχίσουν(ε)να έχουν αρχίσει

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ IMPERATIVE

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΗ
PRESENT
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
PAST
άρχιζεάρχισε
αρχίζετεαρχίστε

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ PRESENT PARTICIPLE

αρχίζοντας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *