Αγοράζω – Buy – Tenses

ρήματα, verbs

Αγοράζω – Buy – Tenses (Type A, Active Voice)

-ω,-εις,-ει,-ουμε,-ετε,ουν(ε) (Present endings)
-α,-ες,-ε,-αμε-ατε,-αν(ε) (Simple Past endings)
αγορά-ζω > αγορά-σω > θα αγοράσω (Present > Simple Future)
αγορά-ζω > αγόρα-σα (Present > Simple Past)
αγοράζ-ω
αγοράζεις
αγοράζει
αγοράζουμε
αγοράζετε
αγοράζουν(ε)
αγόρασ-α
αγόρασες
αγόρασε
αγοράσαμε
αγοράσατε
αγόρασαν
θα αγοράσω
θα αγοράσεις
θα αγοράσει
θα αγοράσουμε      
θα αγοράσετε
θα αγοράσουν(ε)
έχω αγοράσει
έχεις αγοράσει
έχει αγοράσει
έχουμε αγοράσει
έχετε αγοράσει
έχουν αγοράσει

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *