Σύνδεσμοι, Conjunctions

Conjunctions

Οι σύνδεσμοι/Conjunctions

Οι σύνδεσμοι είναι άκλιτες λέξεις που χρησιμοποιούμε για να
ενώσουμε δύο ή περισσότερες λέξεις ή προτάσεις. α)Οι παρατακτικοί, συνδέουν ισότιμες συντακτικά : συμπλεκτικοί, διαχωριστικοί, αντιθετικοί, συμπερασματικοί και ο επεξηγηματικός. β) Οι υποτακτικοί, που συνδέουν τις δευτερεύουσες προτάσεις με τις κύριες. Στους υποτακτικούς ανήκουν οι ειδικοί, οι χρονικοί, οι αιτιολογικοί, οι υποθετικοί, οι τελικοί, οι αποτελεσματικοί, οι εναντιωματικοί / παραχωρητικοί, οι ενδοιαστικοί (ή διστακτικοί), ο συγκριτικός και ο βουλητικός.

Conjunctions are indeclined words that we use to connect two or more words or sentences. (for example two main clauses together or two subordinate clauses together: co-ordinating conjunctions, or a subordinate clause with a main one: subordinating)

Παρατακτικοί Σύνδεσμοι
και, αλλά, όμως, ούτε, ή, δηλαδή, λοιπόν, άρα,
είτε
και/κι, ούτε, μήτε Συμπλεκτικοί
ή, είτεΔιαχωριστικοί
αλλά, παρά, όμως, ωστόσο, ενώ, μόνο (που), μα, εντούτοις, μολαταύτα, ακόμα και αν, και αν ακόμα κτλ.Αντιθετικοί
Express Opposition
λοιπόν, ώστε, άρα, έτσι, που, έπειτα, 
τότε, ύστερα, επομένως
Συμπερασματικοί
δηλαδήΕπεξηγηματικός
Υποτακτικοί Σύνδεσμοι
ότι, πως, πουΕιδικοί
όταν, σαν, ενώ, καθώς, κάθε που, αφού, αφότου, πριν (να), μόλις, προτού, ώσπου, ωσότου, όσο που, εφόσον, άμα, εκεί που (= μόλις)Χρονικοί
Indicate time
γιατί, επειδή, αφούΑιτιολογικοί
Indicate cause
αν, άμα, εάνΥποθετικοί
να, για ναΤελικοί
ώστε (να), πουΑποτελεσματικοί
αν και, ενώ, μολονότιΕναντιωματικοί
μη(ν), μήπωςΕνδοιαστικοί
ναΒουλητικός
παράΣυγκριτικός
ΠαραδείγματαExamples
Είχα σκοπό να βγω βόλτα, αλλά έβρεξε.I was going to go out for a walk but it rained.
Δεν μου είπε ότι θα το κάνει, αλλά ότι θα προσπαθήσει.He didn’t tell me that we will do it, but that he will try.
Ο Aλέξανδρος και ο Κώστας είναι αδέρφια.Alexander and Costas are siblings.
Είτε έρθεις είτε δεν έρθεις μαζί μας, εμείς θα πάμε βόλτα.Whether you come with us or not, we will go for a walk.
Δεν είναι ψηλός, αλλά μου αρέσει.He isn’t tall, but I like him.
Βρήκε δουλειά, ενώ δεν είχε προσόντα.He found a job, although he wasn’t qualified.
Φαίνεται ότι κοιμάται.She seems to be sleeping.
Έφυγε πριν έρθεις.She left before you came.

Αντιθετικοί Σύνδεσμοι – Conjunctions to Express Opposition

αλλά, παρά, όμως, ωστόσο, ενώ, μόνο (που), μα, εντούτοις, μολαταύτα/but, however, although, while, nonetheless (even so), still
Θέλουν, αλλά  δεν μπορούν.They do want, but they can’t.
Δεν μπορούν, αν και επιμένουν.They are unable to, even if they insist.
Επιμένουν, όμως χωρίς αποτέλεσμα.They insist, but with no result.
Μα μου υποσχέθηκες ότι θα έρθεις. But you promised me you would come.
Είναι μια καλή ιδέα. Όμως/Παρόλα αυτά δεν έχουμε τα λεφτά για να τη στηρίξουμε.It is a good idea. However we don’t have the money to fund it.
Δεν είχε φάει πρωινό, αλλά παρόλα αυτά/ όμως δεν πεινούσε.He hadn’t eaten breakfast; still he wasn’t hungry.
Υπογραμμίστε τους συνδέσμους.
Underline the Conjunctions

Ο Γρηγόρης και ο Πάνος είναι καλά παιδιά.
Δεν ξέρω αν θα φύγω ή αν θα μείνω.
Οι 300 του Λεωνίδα ήταν λίγοι αλλά ήταν πολύ γενναίοι.
Να τρως φρούτα για να είσαι υγιής.
Αν διάβαζες περισσότερο, θα περνούσες στις εξετάσεις.
Αφού έχεις πυρετό, μη βγεις έξω.
Η δασκάλα μας, δηλαδή η κυρία Μαρία, είναι πολύ όμορφη.


The answers: και, αν, αλλά, για να, αν, αφού, δηλαδή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *